Områden

Våra områden

Marell Advokatbyrå anser att man ska arbeta med det man tycker är roligt och har fallenhet för, då blir arbetet effektivt. Ägna dig därför åt det som du är bra på och låt sedan byrån ta hand om det juridiska. Byrån erbjuder bl.a. kompetens inom de områden som fastighetsägare och företag har behov av och Torbjörn utför uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Fastighetsrätt innefattar bl.a. rådgivning och tvistelösning vid fel i fastighet och vid fel i utförda entreprenader och inom familjerätt biträder byrån vid bl.a. vårdnadstvister och upprättar dokument som äktenskapsförord, samboavtal och testamenten samt förrättar bodelning.

Affärsjuridik innefattar bl.a. avtalsrätt, köprätt, bolagsrätt, skadeståndsrätt, immaterialrätt och arbetsrätt och kan handla om ett avtal som ska upprättas, frågor om tolkningen av ett avtal och dess giltighet, en anställd som ska sägas upp eller att en tvist uppstått genom avtalsbrott eller på annat sätt.

När det gäller tvister undersöks i första hand om det finns utrymme för en lösning genom samtal med motparten. Om detta inte är möjligt hamnar tvisten i domstol och byrån agerar då som ombud för dig och tillvaratar dina intressen på bästa sätt.

Torbjörn Marell har flerårig erfarenhet av olika typer av brottmål och förordnas fortlöpande av bl.a. Örebro tingsrätt som offentlig försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och även som god man.

 Fastighetsrätt och entreprenader

Marell Advokatbyrå biträder dig vid tvister som rör fel i fastighet och fel i utförda entreprenader. Det handlar ofta om rent fysiska fel som fukt- och mögelskador, konstruktionsfel, fel på fasader och problem med vatten- och avloppsanläggningar men också fel avseende olika störningar och s.k. rättsliga fel och rådighetsfel. Felaktigt utförda entreprenader handlar ofta om bristfällig renovering av badrum, kök, tak eller fasad eller fel vid tillbyggnad eller ombyggnation.

Byrån samarbetar vid behov med skickliga byggingenjörer eftersom den tekniska bevisningen ofta är avgörande. Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i din hemförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken.

Vid fel i fastighet biträder byrån dig oavsett om du är köpare eller säljare. Ofta rör det sig om fel som var svåra att upptäcka vid köpet av fastigheten och frågan är då dels om köparen borde ha räknat med felet med hänsyn till byggnadens ålder och skick m.m., dels om felet skulle ha upptäckts om köparen hade uppfyllt sin undersökningsplikt eller om det är ett s.k. dolt fel som säljaren svarar för. Det kan också vara så att säljaren anses ha garanterat en viss felfrihet eller anses ha haft upplysningsplikt om felet i fråga.

Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i din hemförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken.

Byrån ger råd och upprättar dokument vid köp och försäljning av fastighet och sköter myndighetskontakter vid fastighetsbildning, servitutsfrågor och plan- och bygglov.

Fastighetsrätt berör också alla företag som hyr sin affärslokal. Genom hyreskontraktet står ofta stora värden på spel och det får därför stor betydelse för företaget. Det gäller att bevaka sina intressen när det gäller bl.a. hyresnivå och hyresgästanpassning. Marell Advokatbyrå ger råd och biträde vid hyresförhandlingar, uppsägningar och hyresrättsliga tvister men också vid t.ex. säkerhetsöverlåtelser av hyreskontrakt.

Familjerätt

Marell Advokatbyrå har en proaktiv hållning till juridiken vilket innebär att se över avtal och andra juridiska dokument i syfte att förebygga tvister och andra problem. Detta är särskilt viktigt när det gäller familjerätt och byrån upprättar därför äktenskapsförord, samboavtal och testamenten för att mildra effekterna om en separation skulle vara oundviklig eller ett dödsfall skulle inträffa. Sambor ärver inte varandra och därför kan det vara nödvändigt med ett testamente för att den efterlevande inte ska behöva flytta.

Men byrån agerar givetvis också när något har inträffat. Vid skilsmässa behöver makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning och detta gäller också när ett samboförhållande upphört men då endast avseende bostad och bohag. Det leder inte sällan till tvist mellan makarna, särskilt när det handlar om stora värden i t.ex. fastigheter. Marell Advokatbyrå utreder förhållandena och förrättar bodelning och Torbjörn Marell förordnas fortlöpande av Örebro tingsrätt som bodelningsförrättare.

Ofta finns barn med i bilden och det uppstår frågor och diskussioner om var barnet eller barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden. Det kan vara känslomässigt infekterat och vara en stor påfrestning för alla inblandade men naturligtvis mest för barnen. Byrån ger råd i frågor rörande barns vårdnad, boende, umgänge och underhåll och agerar som ombud i domstol om det skulle bli en tvist. Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i din hemförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken. I vissa fall kan det i stället bli aktuellt med rättshjälp och även då ordnar byrån med ansökan.

Vid dödsfall ges råd i frågor om hur arvet ska fördelas mellan arvingarna, om giltighet för testamente och om hur boutredning och arvskifte går till. Byrån biträder vid arvstvister och vid klander av testamenten och arvskiften.

Affärsjuridik

Alla företag som bedriver verksamhet kommer så gott som dagligen i kontakt med affärsjuridiken. Det kan gälla ett avtal som ska upprättas, frågor om tolkningen av ett avtal och dess giltighet, en anställd som ska sägas upp eller att en tvist uppstått. Då är det viktigt att det blir rätt från början.

Marell Advokatbyrå eftersträvar långsiktiga relationer med sina klienter vilket är viktigt eftersom byrån då kan lära känna företaget och dess kultur vilket ger bästa förutsättningar för att även ta hänsyn till affärsmässiga aspekter vid den juridiska rådgivningen. Om ni är flera delägare är det viktigt att ni upprättar kompanjonsavtal eller aktieägaravtal med tillhörande eventuella äktenskapsförord och testamenten och det hjälper byrån ofta till med.

Byrån ser till att avtal och andra dokument utformas på ett sätt så att avsikten uppnås med hänsyn till de juridiska förutsättningarna men också, vilket många gånger kan vara nog så viktigt, med hänsyn till de kommersiella aspekterna. Byrån hanterar de flesta typer av avtal som t.ex. köpeavtal, samarbetsavtal och agent- och återförsäljaravtal. Det kan också handla om frågor kring upphandling, konkurrens, obestånd, försäkring och skadestånd.

Trots att man har upprättat ett bra avtal uppstår ibland tvist om avtalet eller om någonting annat och byrån biträder då dig för att lösa tvisten på ett så bra sätt som möjligt för ditt företag. Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i företagets företagsförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att företaget bara behöver betala självrisken.

Tvistlösning

Byrån har lång erfarenhet av olika typer av tvister och vi tycker att det är roligt att processa och gillar den dynamik och den nerv som en domstolsförhandling innebär.

Men vi vet samtidigt att det är ett nöje som vi inte delar med den som är drabbad, dvs. dig eller ditt företag. Byrån undersöker därför om det finns förutsättningar för att genom förhandling och förlikning med din motpart hitta en lösning. Ibland går det att lösa även relativt komplicerade tvister genom samtal.

Om det inte är möjligt blir domstolsprocessen nödvändig och byrån agerar då som ombud för dig eller ditt företag. Strävan är att processen ska vara ekonomiskt motiverad och att den ska vara effektiv. Juridiken är viktig i processen men också taktik, initiativ och förhandlingsteknik.

Ofta täcks den större delen av arvodet av rättsskyddet i din hemförsäkring eller företagsförsäkring, byrån sköter kontakterna med försäkringsbolaget så att du bara behöver betala självrisken. I vissa fall kan det i stället bli aktuellt med rättshjälp och även då ordnar byrån med ansökan.

Försvarare

Om du är misstänkt för brott har du ofta rätt till en offentlig försvarare, som i princip alltid är advokat, och polisen, eller ibland tingsrätten, brukar fråga om du önskar en speciell advokat eller om du godtar den rätten utser. Du har nämligen rätt att själv önska vilken advokat du vill ha som försvarare och det är viktigt att du utnyttjar den möjligheten för att du ska få en advokat som du har förtroende för och som kan biträda dig på bästa sätt.

Du bör alltid begära en offentlig försvarare om du misstänks för ett brott. En offentlig försvarare utses av domstolen och tillvaratar dina intressen fullt ut och står på din sida. Om du har blivit kallad till polisförhör men inte fått någon offentlig försvarare bör du kontakta polisen och berätta att du vill ha en försvarare och om du önskar en viss advokat.

Torbjörn Marell har flerårig erfarenhet som försvarsadvokat och om du väljer honom kommer du få en advokat som är engagerad och kunnig och står på din sida i alla lägen genom hela processen och ser till att du får en rättvis behandling av polis och åklagare och en rättvis rättegång och kommer att ifrågasätta åklagarens bevisning och argumentera för din sak för att du ska komma ur processen på bästa möjliga sätt.

Kostnaden för offentlig försvarare betalas av staten och om du frikänns behöver du inte betala för försvararen men om du döms kan du bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av kostnaden beroende på din inkomst.

Målsägandebiträde

Att utsättas för brott kan orsaka djupa spår och långvariga trauman och som brottsoffer är man ofta i en svår och pressad situation. Om du har blivit utsatt för brott har du ofta rätt till ett målsägandebiträde som stödjer dig och tillvaratar dina rättigheter och intressen under rättsprocessen genom att bl.a. vara med dig vid polisförhör och att driva skadeståndsanspråk i domstolen.

Du har rätt att själv önska vilken advokat eller jurist du vill ha som målsägandebiträde och det är viktigt att du utnyttjar den möjligheten för att du ska få en advokat som du har förtroende för och som kan biträda dig på bästa sätt. Kostnaden för målsägandebiträde betalas av staten.

Torbjörn Marell har flerårig erfarenhet som målsägandebiträde och om du väljer honom kommer du få ett engagerat målsägandebiträde med goda kunskaper för att du ska känna dig trygg under rättsprocessen och är väl förberedd inför rättegången och får det skadestånd du har rätt till.

Inkasso

Inkasso utgör ett viktigt komplement till Marell Advokatbyrås juridiska verksamhet. Inkasso hör ihop med juridiken och du som klient kan därigenom även få detta behov tillgodosett. Många företag har satt i system att betala fakturor för sent och ibland också att bestrida betalningsansvar på vaga grunder för att vinna tid. Detta kan innebära stora problem med likviditeten för de företag som gör rätt för sig och betalar sina fakturor i tid.

Marell Advokatbyrå har system för att hantera inkassouppdrag och telefonkontakt tas med gäldenären om det kan vara meningsfullt. Detta leder till snabbare resultat genom att gäldenären prioriterar just din fordran och till ett trevligare bemötande vilket innebär att du kan fortsätta att ha en god affärsrelation med gäldenären trots den sena betalningen. Ärendets art avgör vilka inkassoåtgärder som är lämpliga. Den huvudsakliga kostnaden för inkassohanteringen tas ut av gäldenären och inte av dig som uppdragsgivare.

En fördel med att låta byrån ta hand om inkassouppdragen är att det finns kompetens inom såväl obeståndsjuridik som tvistelösning vilket är till stor nytta vid kontakterna med gäldenären. Men det innebär också att ärendet kan drivas direkt vidare till domstol om det skulle visa sig vara nödvändigt och byrån kan vara ombud för dig som uppdragsgivare.

Om gäldenären är ett aktiebolag som har gått i konkurs, eller som går i konkurs under ärendets gång, finns möjlighet att utkräva personligt betalningsansvar för bolagets skulder från styrelseledamöterna och i vissa fall även från aktieägaren, s.k. ansvarsgenombrott.

Adress

Atlanticagatan 1
702 86 Örebro

Telefon

+46 (0)19-10 08 50